Статут комунального некомерційного підприємства «Іванівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

Погода в Іванівці

Свята та події

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Курси валют

Курсы валют: курс доллара, евро и российского рубля

Гаряча лінія облради

telef

0-800-507-574

Статут комунального некомерційного підприємства «Іванівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.  Комунальне некомерційне підприємство «Іванівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Іванівської районної ради Херсонської області» (далі – Центр) є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає медичні послуги населенню Іванівського району Херсонської області (далі – населення).

 

1.2.  Центр заснований на базі відокремленої частини комунального закладу «Іванівська центральна районна лікарня» рішенням сесії Іванівської районної ради VІ скликання від 09.11.2012 року № 250.

 

1.3.  Центр є об’єктом спільної власності територіальних громад Іванівського району Херсонської області, управління яким здійснює Іванівська районна рада  або уповноважений нею орган (далі – Орган управління).

 

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також актами Органу управління, МОЗ України, Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, колективним договором, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами.

 

 1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ.

 

2.1. Найменування:

 

повне українською мовою:

 

Комунальне некомерційне підприємство «Іванівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Іванівської районної ради Херсонської області»

скорочене українською мовою:

КНП  «Іванівський РЦПМСД»

 

повне англійською мовою

Communal nonprofit enterprise

“Ivanivsky Regional Center for Primary Health Care of Ivanovo District Council of Kherson Oblast”

скорочене англійською мовою

CNE “Ivanivsky RCPHC”

 

 

 

 

2.2.  Місцезнаходження:   вул. Українська, 24,  смт Іванівка, Херсонська область, Україна. 75401

        street Ukrainian, 24, urban settlement Ivanivka, Kherson region, Ukraine, 75401

                                         

 

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

3.1.  Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає надання медичних послуг, пов’язаних з наданням первинної медичної допомоги, що визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затвердженому МОЗ.

 

3.2.  Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

 • організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Іванівського району Херсонської області з питань надання населенню медичних послуг первинної медико-санітарної допомоги;
 • організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;
 • проведення профілактичних щеплень;
 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу, у визначеному законодавством порядку;
 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення;
 • забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Іванівського району Херсонської області із закладами охорони здоров’я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
 • забезпечення дотримання стандартів та клінічних протоколів медичної допомоги;
 • впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;
 • організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
 • направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;
 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
 • організація забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;
 • проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
 • координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань первинної медико-санітарної допомоги;
 • визначення проблемних питань надання населенню медичних послуг первинної медико-санітарної допомоги та шляхів їх вирішення;
 • розробка планів розвитку медичних послуг первинної медико-санітарної допомоги;
 • проведення спільно з органами Держспоживслужби профілактичних та протиепідемічних заходів;
 • визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;
 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;
 • моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою;
 • вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення;
 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Центру;
 • медична практика з наступних спеціальностей:

лікарські спеціальності: загальна практика-сімейна медицина, організація і управління охороною здоров'я, педіатрія, терапія.

                  спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою:         

                  фельдшер, акушерка, медична сестра;

 • придбання, перевезення, зберігання, використання, відпуск та знищення наркотичних, психотропних засобів та прекурсорів;
 • робота з бланками суворої звітності;
 • інші функції, що випливають з покладених на Центр завдань;

 

3.3.  Центр може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

 

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС.

 

4.1.  Центр є юридичною особою публічного права.

 

4.2.  Центр є неприбутковою установою.

 

4.3. Центр користується закріпленим за ним майном спільної власності територіальних громад району на праві оперативного управління.

 

 4.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.

 

4.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством. 

       Втручання у господарську та іншу діяльність з боку державних, громадських органів, політичних партій і рухів не допускається.

 

4.6. Центр має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, у тому числі (в іноземній валюті), круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

 

4.7.  Центр відповідає своїми зобов’язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. У разі недостатності зазначених коштів власник, в особі Органу управління, несе повну субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Центру в установленому законодавством порядку.

Центр не відповідає за зобов'язаннями держави та Органу управління, окрім випадків передбачених законодавством.

 

4.8.  Центр має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

 

5.1. Центр має право:

5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання завдань, покладених на Центр.

5.1.2. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами-підприємцями, відповідно до законодавства.

5.1.3.  Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до законодавства.

5.1.4.  Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку.

5.1.5.  Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.6. Самостійно розширювати номенклатуру та асортимент послуг і товарів у межах видів діяльності, дозволеної законодавством України.

5.1.7.   Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.

 

5.2. Центр зобов’язаний:

5.2.1.  Забезпечувати надання медичних послуг за програмою медичних гарантій пацієнтам за рахунок коштів Національної служби здоров’я України на підставі укладених декларацій.

5.2.2. Здійснювати оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню своєї роботи.

5.2.3. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечуючи додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

5.2.4.   Здійснювати заходи щодо вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства.

5.2.5.  Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством.

 5.2.6. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального використання   і   відтворення   природних  ресурсів   та   забезпечення   екологічної безпеки.

5.2.7.  Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів, проведення розрахунків з працівниками, згідно з законодавством України.

5.2.8.  Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна і виділених бюджетних коштів та інших коштів, що знаходяться в користуванні Центру.

5.2.9.  Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності.

5.2.10.  Отримувати  спеціальні  дозволи, ліцензії на діяльність  в  сфері медичних послуг та лікувально-профілактичної допомоги,  які підлягають ліцензуванню,  а саме медична практика, обіг наркотичних засобів та прекурсорів, у відповідності з законодавством України.

5.2.11. Здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення органу   управління та уповноваженого ним органу.

 

 1. УПРАВЛІННЯ.

 

6.1.  Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Органу управління щодо господарського використання комунального майна і участі в управлінні трудового колективу.

 

6.2. Орган управління:

6.2.1.    Визначає головні напрямки діяльності підприємства, затверджує плани діяльності та форми звітів.

6.2.2.    Затверджує  зміни до Статуту Центру.

6.2.3. Здійснює контроль за додержанням Статуту та приймає відповідні рішення у випадку його порушення.

6.2.4.  Здійснює  контроль  за  ефективністю  використання  майна,  що є у спільній власності територіальних громад району та закріплене за Центром.

6.2.5.  Погоджує фінансовий план Центру та план його розвитку, що затверджується  головним лікарем.

6.2.6.  Здійснює контроль та перевірки фінансово-господарської діяльності Центру в межах фінансового ресурсу, виділеного районним бюджетом.

6.2.7.   Приймає рішення про реорганізацію і ліквідацію Центру, призначає ліквідаційну комісію, затверджує ліквідаційний баланс.

6.2.8.  Укладає і розриває контракт з керівником Центру та здійснює контроль за його виконанням.

 6.2.9. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інші     відособлених підрозділів з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, входження до складу об’єднань закладів охорони здоров’я комунальної власності, пайову участь у створенні малих підприємств.

6.2.10.  Здійснює інші повноваження, встановлені законодавством.

 

6.3. Поточне (оперативне) управління Центром здійснює керівник – головний лікар, який на контрактних умовах призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням сесії районної ради.

       Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

      

6.4. Керівник Центру:

6.4.1. Безпосередньо підпорядковується Органу управління та несе персональну відповідальність за формування та виконання фінансового  плану і   плану   розвитку  Центру,   виконання  показників   ефективності   діяльності Центру, якості послуг, що  надаються Центром та  підпорядкованими йому структурними підрозділами, а також за стан використання наданого Центру комунального майна. 

6.4.2.  Діє без довіреності від імені Центру, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію Центру і вирішує питання діяльності Центру у межах та у визначеному законодавством та Статутом порядку.

6.4.3.  Розпоряджається коштами та майном відповідно до законодавства та цього Статуту.

6.4.4. Укладає договори (у тому числі щодо надання первинної медико-санітарної допомоги), видає довіреності, відкриває рахунки в органах Держказначейства, в установах банків в установленому порядку.

6.4.5. У межах компетенції видає накази та інші розпорядчі акти, дає вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Центру.

6.4.6. Підписує та подає на затвердження до уповноваженого органу управління Статут, проекти змін до Статуту.

6.4.7.    Призначає свого заступника та розподіляє обов'язки.

6.4.8.    Затверджує положення про структурні підрозділи Центру.

6.4.9.    Призначає на посади та звільняє працівників Центру.

6.4.10. Встановлює працівникам розміри премій, винагород, надбавок і доплат, згідно колективного договору та чинного законодавства.

6.4.11. Укладає колективний договір з працівниками від імені Органу управління.

6.4.12. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із законодавством.

 

6.5.    Керівник Центру та  його заступник є офіційними представниками Центру, діють в межах своїх повноважень та представляють інтереси Центру в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, установах та організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень.

 

6.6.  Дорадчо-консультативним органом керівника Центру є Медична Рада. Регламент діяльності та склад Медичної Ради, затверджується головним лікарем.

 

6.7. Керівник Центру та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку.

 

 

 

 1. СТРУКТУРА.

 

7.1. Структурними підрозділами Центру є:

7.1.1. Керівний склад центру

7.1.2. Інформаційно-аналітичний відділ.

7.1.3. Інший інженерно-управлінський та допоміжний персонал

7.1.4. Лікувально-профілактичні підрозділи:

 •   Іванівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини;
 • Фрунзенська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини;

 

7.2. Порядок внутрішньої організації структурних підрозділів Центру  затверджуються головним лікарем.

 

7.3.   Штатний розпис розробляється та затверджується адміністрацією Центру.

 

7.4.  Функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників Центру затверджуються головним лікарем.

 

 1. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ЦЕНТРОМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ.

 

 • Центр має право безпосередньо надавати лише ті види медичних послуг,  що дозволені йому  на підставі відповідної ліцензії та визначені в Порядку надання первинної медичної допомоги, затверждених МОЗ. Зазначені послуги Центр може надавати з використанням як власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, так і шляхом залучення до їх надання на договірній основі людських та матеріально-технічних ресурсів інших юридичних і фізичних осіб.

 

 • В разі, коли особа, яка звернулася до Центру, потребує медичної допомоги, яка не може бути надана безпосередньо з використанням його власних кадрових та матеріально-технічних ресурсів, Центр направляє таку особу до закладів охорони здоров’я вторинного або третинного рівнів медичної допомоги державної або комунальної власності.

 

 • Надання медичних послуг здійснюється відповідно до режиму роботи Центру.

Медичне обслуговування у вихідні дні забезпечується медичними працівниками Центру.

 

 • Забезпечення     населення     медичною допомогою здійснюється  на  підставі  декларацій, укладених кожним  лікарем, який працює в Центрі.
 • Список пацієнтів кожного лікаря формується на підставі вільного волевиявлення кожного пацієнта шляхом укладення між лікарем та пацієнтом декларації, але не може містити кількості пацієнтів більшої, ніж встановлена нормативами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я України. У разі, коли список пацієнтів лікаря, якого бажає обрати пацієнт, вже досяг граничної кількості осіб, встановлених вказаними вище нормативами, лікар має запропонувати пацієнту обрати іншого лікаря.

 

 • Кожен пацієнт має право в будь-який час, шляхом подання відповідної письмової заяви головному лікарю Центру, відмовитися від подальшого обслуговування у раніше обраного лікаря.

 

 • Єдиною   підставою   для   отримання   медичної допомоги,   що   надається Центром, є стан здоров'я особи, а необхідність надання такої допомоги, підтверджена наявністю відповідних медичних показань.

 

 • Доступ пацієнтів до послуг, що надаються Центром, регулюється загальною чергою, що визначається часом звернення безпосередньо до працівника Центру, телефонним чи електронним записом на прийом.

 

 • В невідкладних випадках черговість доступу до медичних послуг регулюється виключно медичними критеріями та терміновістю необхідності надання послуг, що ґрунтуються на оцінці ступеню загрози життю та здоров'ю конкретної особи.

 

 • Позачергово доступ до послуг отримують особи, які згідно з законом мають право на позачергове чи першочергове медичне обслуговування в державних та комунальних закладах охорони здоров'я.

 

 • Необхідність надання медичних послуг вдома пацієнту, який звернувся за одержанням таких послуг, визначається лікарем самостійно, в залежності від медичних показань.

 

 • При наданні медичних послуг Центр зобов'язаний забезпечувати дотримання відповідних пов'язаних з наданням медичної допомоги особистих немайнових прав фізичної особи, встановлених Цивільним кодексом та іншими законами України, а також затверджених у встановленому порядку стандартів якості медичної допомоги, клінічних протоколів та керівництв і вимог санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму.

 

 • Громадянам України, які не уклали декларацію з лікарями Центру, іноземцям, особам без громадянства, особам, які мають статус біженців медична допомога надається при гострих невідкладних станах.

 

 • Вартість наданих Центром медичних послуг  відшкодовується на підставі Договору, укладеного з Національною службою здоров’я України.

 

 1. МАЙНО ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ.

 

9.1.  Майно Центру становлять  необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Центру.

 

9.2. Майно Центру є спільною власністю територіальних громад району і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Здійснюючи право оперативного управління, Центр користується та розпоряджається майном відповідно до законодавства.

 Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Центру або її відчуження, вирішуються виключно Органом управління.

 

9.3.  Джерелами формування майна Центру є:

9.3.1.  Кошти державного, районного та місцевих бюджетів.

9.3.2.  Власні надходження Центру:

 • від господарської та/або виробничої діяльності;
 • від оренди майна;
 • від реалізації майна;

9.3.3.  Кредити банків.

9.3.4. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів.

9.3.5. Надходження коштів на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.

9.3.6. Майно спільної власності територіальних громад району, передане підприємству відповідно до рішення про його створення.

9.3.7.  Інші джерела не заборонені законодавством.

 

9.4. Центр може одержувати кредити для виконання статутних завдань під гарантію Органу управління.

 

9.5. Порядок розподілу та використання коштів Центру, отриманих від здійснення господарської діяльності, визначається фінансовим планом, затвердженим згідно чинного законодавства.

 

9.6. Центр має право:

 • передавати з балансу на баланс матеріальні цінності між своїми структурними підрозділами, у тому числі філіями та відділеннями, а також здавати в оренду юридичним та фізичним особам закріплене за ним майно згідно із законодавством та за погодженням з Органом управління;
 • з дозволу Органу управління реалізувати застаріле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти від реалізації вказаного майна на оновлення матеріально-технічної бази Центру у визначеному законодавством порядку.

 

9.7.   Центр самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами  діяльності Центру у визначеному законодавством порядку.

 Керівництво Центру несе відповідальність перед Органом управління та перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності.

 

10. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

 

10.1.  Працівники Центру мають право брати участь в управлінні Центром через загальні збори (конференції) трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Центру, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

 Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Центру відповідно до законодавства.

 Центр зобов'язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в його управлінні.

                                                    

10.2.  Трудовий колектив Центру складається з усіх громадян, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Центром.

 

10.3.  До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в управлінні Центром, не може обиратися головний лікар Центру. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

 

10.4. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Центру регулюються колективним договором.

 

10.5.  Право укладання колективного договору від імені Органу управління надається головному лікарю Центру, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу.

 Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.

                     

10.6.  Питання щодо поліпшення умов праці, життя та здоров'я, страхування працівників Центру, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

 

10.7.  Джерелом коштів на оплату праці працівників Центру є кошти отримані ним в результаті його господарської діяльності.

 Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

 Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення головного лікаря Центру визначаються контрактом, укладеним із Органом управління.

 

10.8.    Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Центром після виконання зобов'язань щодо оплати праці.

 

10.9.  Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, колективного договору та посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового розпорядку згідно з чинним законодавством.

 

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

 

11.1.  Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням Органу управління, а у випадках, передбачених законом України, – за рішенням суду.

 

11.2. У разі реорганізації Центру вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

 

11.3.  Ліквідація Центру здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Органом управління або за рішенням суду.

 

11.4.  Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Центру.

 

11.5.   Ліквідаційна комісія розміщує  у  друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.

Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення дебіторської заборгованості Центру та виявлення кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Центру.

 

11.6. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Центром. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його уповноваженому органу управління або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку.

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Центру, що ліквідується.

 

11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства.

 

11.8.  Працівникам Центру, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

 

11.9.  Центр є таким, що припинив діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.

 

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

12.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідними актами законодавства.

 

12.2. Статут Центру затверджується Засновником. Зміни та доповнення до нього вносяться Засновником за пропозицією:

 • Голови районної ради;
 • Президії, постійних комісій районної ради;
 • Керівника Центру.

 12.3. Зміни і доповнення до Статуту набувають реєстрації з моменту їх державної реєстрації та внесення відповідного запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

12.4.   Цей Статут складено у трьох примірниках і знаходиться:

 • Перший примірник – у Засновника;
 • Другий примірник – у Центрі;
 • Третій примірник – у державного реєстратора.

          Кожен з примірників Статуту має однакову юридичну силу.